EZVAK-I HAKIKAT

EZVAK-I HAKIKAT

EZVAK-I HAKİKAT
İmanında kemal olan zulümlerden ürkmez aslâ
İhvanında fena bulan zalimlerden korkmaz aslâ
Mevcûdâtta hakkı gören hududundan çıkmaz aslâ
Bu alemde nura eren ezvakından doymaz aslâ
Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah
Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdülillah
Mesaibin cümlesinden ancak Allah kurtarıcı
Mehâlikin darbesinden ancak Allah koruyucu
Menahinin küllisinden ancak Allah saklayıcı
Measinin cemî’inden ancak Allah bekleyici
Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah
Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdülillah
Bak dağlara haşmeti gör, bak âsâra kudreti gör
Bak bağlara nimeti gör, bak esrara hikmeti gör
Bak çaylara sür’ati gör, bak ebhâra vüs’ati gör
Bak canlara Cenneti gör, bak envâra rahmeti gör
Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah
Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdülillah
Derman istersen derdine, gel Kur’an’dan devâyı al
İman istersen kalbine, gel Sözler’den safâyı al
Bürhân istersen aslına, gel derslerden kimyâyı al
Ummân istersen zevkine, gel Nurlardan ma’nâyı al
Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah
Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdülillah
Girdik Nur’un bahçesine ni’metleri tattık hadsiz
Daldık Nur’un havzasına elmasları bulduk hadsiz
Vardık Nur’un çeşmesine kevserleri içtik hadsiz
Gittik Nur’un ravzasına hikmetleri gördük hadsiz
Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah,
Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdülillah.
Meslek-i Nur, saliklere râh-ı Hakk’ı gösteriyor
Üstad-ı Nur, taliblere iman yolu öğretiyor
Şakird-i Nur, muhtaçlara ihlas zevki belletiyor
Nurcu Muhlis (*), müminlere Nurlu Sözler dinletiyor
Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah.
Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdülillah.

Hulûsi Yahyagil
(*) Bu Hulûsi